kVWJ6cb*WSR*K5uKgigY0dxE

kVWJ6cb*WSR*K5uKgigY0dxE

برای دریافت اطلاعات بیشتر نشانه گر ماوس را بر روی نام دوره ها ببرید

Status

Hour

Day

Start

Instructor

Course

IELTS
در حال تکمیل ظرفیت 10-13:30 pm Thursday-Friday 00/07/08 Mr.Vahdani&Mr.Emadi IELTS

Mock IELTS

در حال تکمیل ظرفیت 5:30-8:30 pm  Wednesday  خصوصی نیمه خصوصی  MOCK IELTS  
TOEFL
    نیمه خصوصی خصوصی   TOEFL
GRE
در حال تکمیل ظرفیت   نیمه خصوصی  خصوصی Mr. Vahdani GRE
Workshop
پیوسته در حال برگزاری 11:30-13 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Writing
پیوسته در حال برگزاری  10-11:30 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Speaking
پیوسته در حال برگزاری

5.30-7 PM

 Monday  پیوسته در حال برگزاری Mr. Vahdani  Workshop Speaking 
در حال برگزاری

6-7:30

PM

Saturday 00/06/13 Mr.Vahdani  Workshop Reading  
Pre- IELTS& Pre-TOEFL
در حال تکمیل ظرفیت 5:45-7:15 pm Saturday-Wednesday 00/07/10 Ms.Yaghooti Prep2
در حال برگزاری 7:30-9 PM Sunday-Tuesday 00/06/02 Ms.Khourasani Prep4
در حال برگزاری 5:30-7 pm  Sunday-Tuesday 00/05/03 Ms.Shokrolahpour Upper  Prep1
           
Upper-prep
Advanced
در حال برگزاری

6-8 

pm

Wednesday 00/05/06 Mr. Vahdani Advanced
CPE
Free discussion
در حال تکمیل ظرفیت 12-1:30 PM

Monday

  Mr. Vahdani Movie-based Free Discussion
در حال برگزاری 10:10-11:40 AM

Monday

00/06/29 Mr. Vahdani Video Press
در حال تکمیل ظرفیت 3:30-5 PM

Thursday

00/06/18 Mr. Vahdani Free Discussion
در حال تکمیل ظرفیت 5:30-7  PM  Wednesday 00/07/07  Ms.Jahanbakhsh Free Discussion 
Verbal 
Grammar 
در حال تکمیل ظرفیت 4-5:30 PM 

Thursday

00/07/08  Mr.Ameri  Grammar1
 

دریافت برنامه کلاسها

Go to top